Poučení klientů o zpracování osobních údajů

Společnost LEITS ESTE s.r.o., se sídlem Zachova 636/8, Stránice, 60200 Brno, IČ: 29242380, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, 67931, je v souvislosti s poskytováním služeb výslovně uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako “AML zákon”), povinna informovat klienty o tom, že ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona je společnost povinna provádět mimo jiné identifikaci a kontrolu klienta, aby řádně prověřila, zda finanční prostředky mohou být využity k legalizaci výnosů z trestné činnosti, popř. financování terorismu. Identifikaci a kontrolu je tedy společnost dle AML zákona povinna provádět zejména v těchto případech:

 1. platby, převody, vklady nebo výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiné jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá.

Řádné splnění povinností dle AML zákona se provádí mimo jiné i doložením potřebných dokumentů a dokladů.

Forma zpracování údajů

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Zabezpečení údajů je zajištěno technickými a organizačními opatřeními v souladu s platnými právními předpisy. Údaje jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím.

Doba zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí této doby jsou údaje bezpečně zlikvidovány.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem:

 1. Poskytování služeb v rámci makeup masterclass.
 2. Zasílání newsletterů a informací o novinkách a akcích.
 3. Splnění právních povinností, zejména podle AML zákona.
 4. Ochrany práv a oprávněných zájmů společnosti LEITS ESTE s.r.o.

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující osobní údaje klientů:

 1. Jméno a příjmení.
 2. Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, adresa).
 3. Platební údaje (číslo účtu, platební historie).
 4. Informace o využívání služeb (účast na masterclass, zpětná vazba).
 5. Identifikační údaje pro účely AML (např. kopie dokladu totožnosti).

 

Práva klienta

Klienti mají následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům.
 2. Právo na opravu nepřesných údajů.
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut).
 4. Právo na omezení zpracování údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Poučení o předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám pouze v případech stanovených zákonem nebo na základě souhlasu klienta. Mezi příjemce osobních údajů mohou patřit například orgány státní správy, banky, poskytovatelé platebních služeb nebo IT dodavatelé zajišťující technickou podporu.

Kontaktní osoba

Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro uplatnění svých práv můžete kontaktovat naši pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Ing. Ester Tesaříková

E-mail: info@estervisage.com

Telefon: +420 728 371 080

Zpracování osobních údajů

Společnost LEITS ESTE s.r.o. se zavazuje zpracovávat osobní údaje klientů v souladu s platnými právními předpisy a zajistit jejich ochranu před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Naším cílem je poskytnout vám služby na nejvyšší úrovni a zároveň zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.