Obchodní podmínky společnosti LEITS ESTE s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") společnosti LEITS ESTE
s.r.o., se sídlem Zachova 636/8, Stránice, 60200 Brno, IČ: 29242380, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67931
(dále jen "Prodávající"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva")
uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen
"Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
1.2. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce
www.esterginger.com a www.estervisage.com (dále jen "Webová stránka")
prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen "Webové rozhraní obchodu").
1.3. Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.4. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.
1.5. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva
a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.6. Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
Podmínek.
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může
Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen "Uživatelský účet").
V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je
Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím
považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že
Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
Kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím
osobám.
2.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy
Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, pokud toto zboží ze své
podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického
nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„Objednávka“).
3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem
na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do

Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím
považovány za správné.
3.5. Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který
nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu
Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným
návrhem Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se
seznámil s těmito Podmínkami.
3.6. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího
uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „elektronická
adresa Kupujícího“).
3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
3.8. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.
3.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí
Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže
Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího
pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si
stanovisko Kupujícího.
3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím
elektronické pošty.
3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy
může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2554967319/0800 vedený
u České spořitelny.
4.2. Prodávající může požadovat od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 Podmínek ohledně povinnosti uhradit
kupní cenu zboží předem.
4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.4. Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na
základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající
Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě na adresu pro
doručování Kupujícího.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku
nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy:
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho
osobu,
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní
smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující zaslat na adresu sídla
Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11
těchto Podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v
textové podobě jeho přijetí.
5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 Podmínek se Kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní
smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i
v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Podmínek vrátí Prodávající
peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od
Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od
Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté
Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li
Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
Prodávajícímu odeslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.
6. Práva z vadného plnění
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914
až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo před
loze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 Podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se
vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.
7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000
20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném

rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
8. Doručování
8.1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající
odstoupení od Kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného
dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na
příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné
okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o
odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je
oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
8.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem
odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době nebo které se vrátilo jako
nedoručitelné.
8.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou
v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v Objednávce resp. na
adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a
doplňky Kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.
9.3. Kupní smlouva včetně Podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
9.4. Kontaktní údaje Prodávajícího: LEITS ESTE s.r.o., Zachova 636/8, Stránice,
60200 Brno, IČ: 29242380, e-mail: info@estervisage.com, telefon: +420 728
371 080.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. června 2024.